ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๑ ,ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๐ ,ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๑๙ ,และชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑