ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต