หลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560